ผัก

การเลือกรับประทานผักกำลังได้รับความนิยมในกระแสการบริโภคของคนรักสุขภาพส่วนหนึ่ง เป็นเพราะ สื่อประเภทต่าง ๆ ได้ร่วมใจกันให้ความรู้แก่ประชาชน จนคนส่วนใหญ่เริ่มสนใจสุขภาพของตนเอง มากขึ้น เน้นการดูแลตนเอง เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มากกว่าการรักษาที่ปลายเหตุ
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริโภคนิสัยเลือกกินอาหารที่ดี จะส่งผลต่อสุขภาพได้ไม่น้อยเลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การช่วยลดความเสี่ยง และความรุนแรงจากโรคเรื้อรังหลายชนิด

ขั้นตอนการปลูกผัก

การปลูกผักเพื่อเพิ่มรายได้ในครอบครัวควรพิจารณาถึงหลักการต่าง ๆ ตามขั้นตอนดังนี้ 1. เลือกสถานที่ สถานที่ที่เหมาะสมควร คือ เป็นที่ราบน้ำท่วมไม่ถึง ได้รับแสงตลอดวัน อยู่ใกล้แหล่งน้ำ อยู่ใกล้ที่พักอาศัย 2. การเตรียมดิน ขุดดินตากแดดไว้ประมาณ 7- 10 วัน เก็บหญ้าและวัชพืชออกให้หมดและ ย่อยดินให้ละเอียด 3. การเพาะเมล็ด เพาะก่อนปลูก ประมาณ 20 -30 วัน การเพาะต้องย่อยดิยให้ละเอียดเกลี่ย ให้เรียบแล้วหว่าน เมล็ดบาง ๆ ใช้ฟางหรือหญ้าแห้งคลุม แล้วรดน้ำให้ชุ่มเช้า-เย็น 4. การปลูก ต้องทราบว่าผักชนิดใดใช้ส่วนใดปลูก เช่น ผักที่ราคาแพงเมล็ดหายาก ควร เพาะเมล็ดก่อนปลุก เช่น กะหล่ำปลี บรอกโคลี ผักกาดต่าง ๆ หลังต้นกล้าโตพอปลูกจึงย้ายลงแปลง ปลูกตอนเย็นและทำร่มบังแดด 3 วัน รดน้ำเช้าเย็น จนต้นกล้าแข็งแรงจึงงดให้ร่ม พวกที่โรยเมล็ดลง แปลงปลูก เช่น ผักชี ผักกาดหัว ผักบุ้ง หลังโรยควรใช้แกลบโรยกลบเมล็ด เพื่อป้องกันเมล็ดแห้ง และรดน้ำเช้า
เย็น พวกที่ใช้เล็ดปลูกเป็น หลุมในแปลงหรือแถว เช่น แตง ถั่ว บวบ ฯลฯ ปฏิบัติเช่นเดียวกับพวกโรยเมล็ดในแปลง และพวกที่ใช้ส่วนต่าง ๆ ปลูก เช่น หอมแบ่ง หอมแดง กระเทียม ควรแยกหัวหรือกลีบที่สมบูรณ์ปลูก และปฏิบัติเช่นเดียวกับพวกโรยเมล็ดในแปลง

ปัจจัยในการปลูกผัก

การปลูกผักแบบเกษตรธรรมชาติให้ได้ผลดีและประสบผลสำเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 1. ดินดี ดินที่มีความสมบูรณ์จะทำให้พืชผักที่ปลูกเจริญเติบโตสวยงาม 2. ปุ๋ยดี ตามหลักเกษตรธรรมชาติมุ่งให้ความสำคัญแก่ปุ๋ยมากเช่นเดียวกับดิน ปุ๋ยหมัก เป็น หัวใจสำคัญ ส่วนปุ๋ยเคมี เป็นปุ๋ยที่ต้องห้าม 3. น้ำดี เป็นน้ำจืดที่สะอาด มีเพียงพอ 4. พันธุ์ดี ใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น คือสามารถเจริญเติบโตและทนทานต่อสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นได้ดี ทนทานต่อโรคและแมลง ให้ผลผลิตสูง เป็นที่นิยมของท้องตลาด 5. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น ถ้าปลูกเป็นจำนวนมาก หากใช้ถังตักน้ำรดก็จะไม่ทั่วถึงและเสีย เวลา จึงควรใช้เครื่องสูบน้ำแทนแรงคน 6. การรักงานและความขยันหมั่นเพียร การปลูกผักต้องหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอ จึงต้องมีความรักและความ ขยันหมั่นเพียร 7. ความเหมาะสมของฤดูกาลกับชนิดของผัก 8. การป้องกันและกำจัดศัตรูอย่างเหมาะสม

ปัจจัยในการดูแล

หลังปลูกควรดูแลรักษาปฏิบัติอย่างดี ซึ่งมีหลักการดังนี้ 1. รดน้ำ เช้า-เย็น ให้พอเพียง 2. พรวนดินเมื่อเห็นว่าดินแน่น แต่อย่าพรวนบ่อยโครงสร้างของดินจะเสีย และผักที่กินดอก-ผล เมื่อออกดอกควรงดการพรวนดิน เพราะรากจะได้รับการกระทบกระเทือน ดอกผลจะร่วง ผลผลิตลดลง 3. การป้องกันกำจัดวัชพืช เมื่อถอนวัชพืชออกแล้วนำไปทำปุ๋ยหมักและวนำกลับมาใช้กับผักในโอกาศต่อไปควรใช้ฟางคลุมดินในแปลงปลูกเพื่อควบคุมวัชพืชและรักษาความชื้นในแปลง 4. การใส่ปุ๋ยเกษตรธรรมชาติมุ่งใช้เฉพาะปุ๋ยที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด หรือปุ๋ยน้ำชีวภาพสำหรับเร่งการเจริญเติบโตของผัก โดยปุ๋ยน้ำชีวภาพจะทำจากปุ๋ยคอกหมาด ๆ หรือมูลไก่ และได้จากการหมักผักหรือผลไม้ให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ 5. ปักหลัก ราว ร้าน หรือค้างให้กับผักบางชนิดที่จำเป็น เช่นถั่วฝักยาว แตงร้าน มะระ บวบ 6. ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูอย่างเหมาะสม

การขาย

ผัก เป็นสินค้าที่บอบบางเสียหายได้ง่าย ฉนั้นการเก็บเพื่อจำหน่ายแต่ละครั้งอย่าเก็บมาก ให้เก็บในปริมาณที่พอเหมาะ ส่วนการกำหนดราคาขายนั้นให้กำหนดตามราคาในท้องถิ่น หรือราคาขึ้นลงของตลาด เนื่องจากผักเป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาเร็ว ผักบางชนิด บางฤดูกาลราคาจะต่ำ บางชนิดราคาจะสูง มีผู้ปลูกผักปลูกแบบเกษตร ธรรมชาติบางรายสามารถจำหน่ายได้ดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคทราบว่าเป็นผักที่ปราศจากสารเคมีต่าง ๆ ไม่เป็นภัยต่อร่างกาย มีคุณค่าต่อร่างกายมาก แม้ว่าจะซื้อในราคาแพง แต่ก็ถือว่าถูก
Free Cursors